Fout bij het starten van de viewer

De configuratie kon niet worden geladen.

Er zijn momenteel geen plannen geselecteerd.

Legenda

Instructie:

Kies een plan door op de knop "Plannen selecteren" te klikken bovenaan het venster, bv de Structuurvisie of de Verordening;

Vink in de inhoudsopgave (de linker kolom) een onderwerp aan;

In het kaartvenster zal het onderwerp op de kaart worden afgebeeld, inclusief alle direct subonderwerpen;

In dit venster zal de tekst behorend bij het onderwerp worden getoond, incl. de teksten van alle direct "onderliggende" onderwerpen.

Meer informatie over het gebruik van de planviewer is te vinden door op "help" te klikken in de zwarte menubalk.

5 Water

5.2 Grondwateronttrekking

Artikel 5.2.1 Grondwaterregister

  1. Gedeputeerde staten dragen zorg voor een register van inrichtingen voor het onttrekken van grondwater of het infiltreren van water met vermelding van de vergunningen en van de gegevens die op grond van of krachtens artikel 6.11 van het Waterbesluit aan hen of aan de beheerder worden verstrekt.

  2. Het dagelijks bestuur van het waterschap verstrekt de gegevens aan gedeputeerde staten.

  3. Gedeputeerde staten kunnen een inrichting ambtshalve inschrijven, waarbij de aanvang van een onttrekking als datum van inschrijving geldt.

Artikel 5.2.2 Instructiebepalingen grondwater

  1. De beheerder regelt in de keur dat iedere grondwateronttrekking verboden is in de bufferzones verdroogde natuurgebieden en grondwateronttrekkingen met een capaciteit van meer dan 10 m3 per uur in het overige gebied ten noorden van de Feldbiss en de Eerste Noord-Oost Hoofdbreuk. De bufferzones en de breuklijnen zijn aangeduid op de kaarten behorende bij deze verordening..

  2. De beheerder regelt in de keur dat het verboden is grondwater te onttrekken of water te infiltreren beneden de bovenkant van de Bovenste Brunssumklei in het gebied Roerdalslenk en beneden 5 meter +NAP in het gebied Venloschol. De gebieden Roerdalslenk en Venloschol zijn aangeduid op de bijlage bij dit artikel.

  3. De beheerder regelt in de keur dat voor beregening en bevloeiing in de landbouw slechts ontheffing kan worden verleend indien het aantal putten en de totale pompcapaciteit die volgens de daarvoor geldende wettelijke bepalingen op 22 december 2009 legaal aanwezig waren niet toenemen, met dien verstande dat binnen een bufferzone een onttrekking voorts niet dichter bij een natuurgebied plaatsheeft.

  4. De beheerder regelt in de keur dat slechts ontheffing kan worden verleend van het verbod in het tweede lid voor een onttrekking die uitsluitend bestemd is voor menselijke consumptie.

  5. De beheerder regelt in de keur dat bij beƫindiging van een onttrekking de put zo wordt afgedicht dat grondwaterverontreiniging wordt voorkomen.